Menu
Obec Česká Metuje
Česká Metuje

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel a provozovatel:                   Obec Česká Metuje

                                                           Česká Metuje 10, 549 56

                                                           IČ:      00272582

Umístění:                                          pozemek parc. č. 237, k.ú. Česká Metuje

Správce objektu:                              Obec Česká Metuje

I.  Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, házená, fotbal a florbal.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.
 3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem  rodičů, zákonného zástupce, či jiné pověřené dospělé osoby (osoby starší 18ti let).
 4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
 5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i ochranu majetku.
 6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.
 9. Funkci správce vykonávají osoby pověřené provozovatelem. V době jejich nepřítomnosti jimi určená osoba.
 10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízení MSH, případně i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.
 11. Obec Česká Metuje, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

II. Vstup do objektu MSH

 1. Do objektu se vstupuje vrátky.
 2. Klíči od objektu disponují správci nebo osoba jimi pověřená. Tyto osoby odpovídají za uzamčení objektu MSH v době, kdy není využíváno.
 3. Zájemci o hru (dále jen „uživatelé“) vstupují na MSH po domluvě se správcem a zároveň po předchozí rezervaci.

 

III. Provozní režim MSH

 

 1. K evidenci obsazenosti slouží rezervační systém. Zájemci si mohou hrací dobu objednat, a to:

            a) osobně u správce nebo na tel. čísle 732 710 061

            b) na internetových stránkách www.ceskametuje.cz

            c) mailem hriste.ceskametuje@seznam.cz    - pokud neobdržíte odpověď, je rezervace                           neplatná!

                                   

 1. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné obsadit jej zájemcem okamžitě, a to dle pořadí vyjádřeného zájmu. Uživatelé mohou, vždy však po dohodě se správcem, pokračovat ve hře až do doby případné rezervace jiným uživatelem.
 2. Nebude-li objednané (rezervované) hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit případný další zájemce.
 3. Pokud bude mít zájem o stejnou hrací dobu více zájemců, o pořadí uživatelů rozhoduje zásadně správce. V tomto případě mají přednost:
  • žáci MŠ ………( u mládeže do 15 let platí povinnost doprovodu učitelů nebo rodičů)
  • místní obyvatelé před zájemci z cizích obcí
 4. Nemůže-li objednatel dodržet rezervovaný čas, je povinen toto ohlásit den předem!
 5. V případě, že se objednavatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště příště rezervováno!
 6. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a udržovat pořádek.
 7. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na tomto uživateli.
 8. Uživatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním uživatelů areálu patřící do jeho skupiny, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví a majetku

 

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno. Do prostoru hřiště je vstup povolen hráčům tak, jak je stanoveno na informační tabuli umístěné před vstupem.
 2. Hlavní důraz je kladen na obutí, možná je jen čistá sportovní obuv.
 3. Veškeré úrazy vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 4. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani nijak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí vybavení sportoviště.
 5. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním ať už z nedbalosti nebo z nevědomosti.

 

 

V. Správce multifunkčního sportovního hřiště

 

 1. Správce MSH je zejména povinen:
 • pečovat o herní prvky a mobiliář
 • zajišťovat drobnou údržbu MSH a vést evidenci o návštěvnosti MSH
 • upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy
 1. Správce je oprávněn:
 • kontrolovat totožnost uživatelů v případech kdy nejsou osobně známi
 • řešit spory při obsazování a využívání MSH
 • v případě porušení návštěvního řádu vykázat uživatele nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí, pod vlivem drog apod.)
 • v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz
 • vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku MSH

 

VI. Provozní doba multifunkčního sportovního hřiště se v době zkušebního provozu

       stanovuje takto:

14 – 21 hodin       ve dnech školního vyučování

 9 -  21 hodin        o víkendech, v době školních prázdnin a o svátcích

Ve dnech školního vyučování jsou pro fyzickou aktivitu předškolního zařízení přednostně vyhrazeny tyto hodiny:

Pondělí – pátek    9 – 14 hodin

 

V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH s ohledem na množství denního světla a nepřízeň počasí (teplota, srážky), a to především v návaznosti na doporučení výrobce umělého povrchu ohledně způsobilosti hřiště pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.

Multifunkční sportovní hřiště se půjčuje pouze osobám starším 15 let.

 

Tento provozní řád schválilo obecní zastupitelstvo a je platný od 1.1.2022

 

                                                                                             

                                                                                              Josef Cibulka

                                                                                              Starosta obce Česká Metuje

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

20.7.2024 08:40

Aktuální výška:

28 cm

20.7.2024 08:00

Aktuální výška:

23 cm

20.7.2024 08:40

Aktuální výška:

14 cm

20.7.2024 08:40

Aktuální výška:

16 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Maršov nad Metují normální
Velký Dřevíč normální
Hronov normální
Meziměstí normální
Pořízení kompostérů

eu