Menu
Obec Česká Metuje
Česká Metuje

Historie obce

Z historie obce

Jednou z nejstarších osad založených na Policku břevnovskými benediktýny byla osada Metuje. Její počátky spadají do první čtvrtiny 13. století a jméno získala od stejnojmenné řeky, na jejímž levém břehu ležela. Okolo roku 1260 vznikla na pravém břehu řeky obec stejného jména, s německými osadníky, patřící k panství Stárkov. S krátkou přestávkou, kdy za husitských válek daroval Metuji ještě s dalšími vesnicemi císař Zikmund Matyáši Salavovi z Lípy, patřila až do roku 1848 k polickému klášternímu panství.

Samostatná katastrální obec Česká Metuje vznikla roku 1790 rozdělením původní obce. Řeka Metuje zde vytvořila jazykovou hranici mezi Českou a Německou Metují a rozdělovala obě katastrální obce. V roce 1848 splynula Česká Metuje s obcí Žďár nad Metují a tento stav trval do roku 1891.

První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.

Roubené chalupy ve Skalce

 

První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.

První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.

  

Charakteristika obce

Česká Metuje leží zhruba 5 km severozápadně od Police nad Metují, v Hradeckém kraji, v nadmořské výšce cca 450 - 550 m. Páteří území je řeka Metuje, která v hlubokém zářezu protéká územím ve směru sever - jih, s větším pravostranným přítokem potoka Vlásenky.

  02.jpg

Tvořena je třemi katastrálními územími: Česká Metuje, Metujka a Skalka, o celkové výměře 969 ha. Kromě komunikace, která prochází územím ve směru východ - západ, je důležitým komunikačním tahem i komunikace odbočující z centra obce na sever a směřující do Teplic nad Metují. Podél těchto cest je soustředěna většina zástavby obce. Územím prochází i železniční trať z Meziměstí, směr Týniště nad Orlicí a Choceň.

Dominantou v okolí obce je stolová hora Ostaš, obec se nachází v CHKO Broumovsko. Vyskytují se tu i evidované chráněné části přírody:
 

  • E 88 Pušvíza na severní hranici území
  • E 99 pískovcové sloupy severně od centra obce
  • E 104 Vysoký kámen na jižní hranici
  • E 195 bučiny při jižní a jihozápadní hranici.

Severovýchodně od České Metuje se nachází lesní regionální biocentrum Ostaš.

Ves vznikala pravděpodobně postupným mýcením. Stavby při řece a potoku jsou menší, čistě obytné. Později nad říčním úvalem vznikaly ve vazbě na přilehlá pole statky.
 

Obec nemá viditelné centrum, tuto funkci podle územních podmínek přiměřeně plní prostor křižovatky, ve kterém se nachází kulturní dům s obecním úřadem, sálem a restaurací. V objektu je také místní knihovna, poblíž autobusová zastávka, parčík a telefonní budka. Klidové veřejné prostranství je v prostoru před poštou, prodejnou a mateřskou školou. Péče o veřejná prostranství, zeleň a stavby patří k prioritám obce. Zkvalitňování hmotného prostředí je doplňováno trvalou snahou o udržení dobrých mezilidských a sousedských vztahů, např. nabídkou aktivit, které obyvatele České Metuje přitáhnou a zaujmou, a vytvářením podmínek pro jejich provozování.

03.jpg

   

Česká Metuje v rámci programu obnovy venkova

Územní plán obce byl dokončen v prosinci 1998. Zástupci obce se dohodli se zpracovateli programu obnovy na rozsahu 1. etapy, na řešení záměrů v nejbližších letech i dlouhodobějším výhledu. To se týká v neposlední řadě kulturního a společenského života.

 

Osvětový, kulturní a společenský život obce

Lze jej za posledních 100 let doložit dochovanými zprávami a dokumenty. Byl vždy ovlivňován dobou a podmínkami, ve kterých bylo možné se společensky a kulturně vyžívat. Tak jako jinde i v Č. Metuji byl kulturní život spjat se školou založenou v roce 1875. Současná školní budova je z roku 1932, vyučování ale bylo zrušeno v roce 1976.

Budova bývalé školy

Mezi nejstarší spolky v obci patří Sbor dobrovolných hasičů působící v obci více než 110 let, velmi aktivní. Pořádá každoročně ples, zúčastňuje se hasičských soutěží, věnuje se požární prevenci a práci s mládeží. Předsedou sboru je František Kraus, velitelem Ivan Kraus a jednatelkou Zdena Pacholová.

Divadelní soubor v České Metuji začal pracovat v letech 1921 - 1926, k úplnému zákazu činnosti došlo v období 2. světové války, kdy byla obec obsazena v rámci tzv. Sudet. Skutečný rozkvět zaznamenal v letech 1951 - 1961, dále koncem 60. let a počátkem 70. let, kdy bylo sehráno několik pohádek, z nichž některé zaznamenaly úspěch na Šubrtově Dobrušce. Po delší odmlce obnovil divadelní soubor činnost v roce 1998 pod názvem Metujáček. Pracuje převážně s mládeží, jeho členové zpestřili např. dvakrát vernisáže kulturních akcí v Náchodě vystoupením zaměřeným na lidové obyčeje.

K největšímu rozmachu kulturního života v obci došlo po roce 1945. Byla obnovena činnost knihovny, založen výbor pro výstavbu kulturního domu, zahájena činnost Místní rady osvětové. Od roku 1946 byl vydáván Metujský zpravodaj přinášející informace nejen z obce, ale také z regionu Broumovska. Byl vydáván také u příležitosti Národních poutí, které se v Metuji konaly v letech 1946 - 1954. Finanční prostředky získané z poutí přispěly v letech 1948 - 1950 k výstavbě kulturního domu uvedeného do provozu 1. ledna 1951.

Do obce pravidelně dojíždělo Putovní kino Státního filmu Hradec Králové, od roku 1954 do konce 70. let provozoval v obci kino ZV ROH při n.p. Texlen, do roku 1989 Osvětová beseda. Poté bylo z provozních a technických důvodů nutné činnost kina zastavit.

Byla zrušena také činnost Osvětové besedy, v současné době je kulturní život řízen zastupitelstvem obce. Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu vítá nové občánky, navštěvuje občany při významných výročích, organizuje setkání s důchodci, zajišťuje proslovy při posledním rozloučení.

Dříve byl garantem dětských maškarních plesů, vánočních besídek a dětských dnů Československý svaz žen, dnes jsou akce pro děti zajišťovány obecním úřadem ve spolupráci s místními organizacemi.

Tělocvičné jednotě Sokol se nejvíce dařilo v letech 1951 - 1970, později se rozpadla. Dnes se občané věnují sportu spíše individuálně, na hřišti, kluzišti a novém tenisovém kurtu.

Myslivecké sdružení Metuje je aktivní, spolupracuje na akcích pořádaných obcí, zve občany na příjemná posezení s občerstvením a mysliveckou kuchyní u své stodoly na Skalce, Myslivecké plesy jsou každoročně vyhlášenou společenskou akcí. Předsedou sdružení je Mvdr. Jiří Bischov.

V obci jsou i členové Červeného kříže a dárci krve, z nichž někteří obdrželi Jánského plaketu.

Bývalá organizace Svazarm, později Klub leteckých modelářů, vykonala mnoho smysluplné práce s mládeží. V posledních dvaceti letech se na území České Metuje konala celá řada soutěží RC2 včetně několika mistrovství ČR v této kategorii.

V letech 1989 a 2001 se v obci konala Setkání rodáků, z nichž mnozí potvrdili, že se Česká Metuje úspěšně rozvíjí, modernizuje a snaží se udržet krpok se společenským vývojem. Zastupitelům obce jde o vytváření a udržení podmínek pro život na venkově, tedy ve fungující a úhledné obci.
 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

22.4.2024 20:10

Aktuální výška:

32 cm

22.4.2024 20:15

Aktuální výška:

24 cm

22.4.2024 20:10

Aktuální výška:

18 cm

22.4.2024 20:10

Aktuální výška:

18 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Maršov nad Metují normální
Velký Dřevíč normální
Hronov normální
Meziměstí normální
Pořízení kompostérů

eu